Haberler :
"İçerdeki Çocuklara" Anaokulu -- "Anneleri cezaevinde olduğu için, parmaklıklar arasında yaşamak ..."
Anaokulu Döneminde Konuşma Yeteneği -- "Ana kucağından ilk defa ayrılmak, yeni ve bilmediği bir ortama uyum ..."
Anne, Baba ve Çocuklar Akıllı Telefon ve Tablet Uygulamasında Buluşuyor -- "Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon ve tablet ..."
Anneler Gününün Tarihçesi -- "Anneler günü, bizleri dokuz ay karnında taşıyan ve belki de ölene ..."
Devletten Yeni Kürtaj Kararı! -- "Tür­ki­ye­’de ya­sak­la­nıp ya­sak­lan­ma­ya­ca­ğı bü­yük ..."
Dikkat! Bebeğiniz Beyin Felci Olmasın -- "Beyin felci; anne karnında, doğumda veya doğumdan sonraki erken ..."
Edebiyatla Yemek İç İçe -- "Bursa’nın yöresel lezzetlerini şık restoran konseptleri ile ..."
Eşten Organ Nakline İki Yıl Evlilik Şartı -- "Sağlık Bakanlığı, eşler arasında organ nakli için en az iki yıl ..."
Gezen Çocuk Festivali -- "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesinin katkıları ile ..."
Hasta Haklarınızı ve Sorumluluklarınızı Biliyor musunuz? -- "Hasta hakları, esas olarak insan hak ve değerlerinin sağlık ..."
Kürtaj

Tür­ki­ye­’de ya­sak­la­nıp ya­sak­lan­ma­ya­ca­ğı bü­yük tar­tış­ma­la­ra ne­den olan kür­taj­da kri­tik bir de­ği­şik­li­ğe gi­dil­di.

Başbakan Erdoğan’ın, “Cinayettir, Uludere’dir” diyerek karşı çıktığı kürtaj, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesine alındı. 

Buna göre, 10 hafta ve öncesi gebelikler isteğe bağlı sonuçlandırılırsa da masrafları devlet karşılayacak.

Kür­taj, Res­mi Ga­ze­te­’de dün ya­yım­la­nan Sağ­lık Uy­gu­la­ma Teb­li­ği (SUT) ile gi­der­le­ri dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan sağ­lık hiz­me­ti lis­te­si­ne res­men gir­di. 

10 haf­ta­lı­ğa ka­dar olan ge­be­li­ği­ni ken­di is­te­ğiy­le son­lan­dır­mak is­te­yen si­gor­ta­lı­la­rın has­ta­ne mas­ra­fı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak.

Devlet 191 Lira Ödeyecek

Dev­le­tin öde­me yap­tı­ğı sağ­lık hiz­met­le­ri lis­te­si­ne, “Di­la­tas­yon ve kür­taj (10 haf­ta­dan kü­çük)” iba­re­si ek­len­di.

Teb­li­ğe gö­re SGK, ken­di is­te­ğiy­le kür­taj yap­tı­ran si­gor­ta­lı­la­ra 191 li­ra te­da­vi mas­ra­fı ödeyecek.

Bu öde­me ka­mu, üni­ver­si­te ya da özel has­ta­ne gi­bi sağ­lık ku­rum­la­rı­na ya­pı­la­cak.

Kür­ta­jın dev­let has­ta­ne­le­rin­de ya­pıl­ma­sı ha­lin­de si­gor­ta­lı hiç­bir ek öde­me yap­ma­ya­cak.

Özel ve üni­ver­si­te has­ta­ne­le­ri ise, SGK’­dan ala­cak­la­rı 191 li­ra­nın ya­nı sı­ra, si­gor­ta­lı­dan 382 li­ra­ya ka­dar ila­ve üc­ret ta­lep ede­bi­le­cek.

Sağlık Bakanlığı İstedi, Oldu

Kür­ta­jın SUT kap­sa­mı­na alın­ma­sı ta­le­bi­nin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­dan gel­di­ği be­lir­til­di. Ji­ne­ko­log der­nek­le­ri­ni dik­ka­te alan Sağlık Ba­kan­lı­ğı’nın;

“Kür­taj mas­raf­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­ma­sı mer­di­ven al­tı, sağ­lık­sız uy­gu­la­ma­la­ra yol açı­yo­r” uya­rı­sı üze­ri­ne kür­ta­jı SU­T’­a da­hil ettiği öğ­re­nil­di.

10 HAFTADAN ÖNCE YASAL AMA...

Tür­ki­ye­’de kür­taj, mev­cut ya­sa­la­ra gö­re 10 haf­ta­nın al­tın­da­ki ge­be­lik­ler için uy­gu­la­na­bi­li­yor. 10 haf­ta­nın üze­rin­de­ki ge­be­lik­ler­de kür­taj yap­tır­mak suç.

Bu­gü­ne ka­dar, 10 haf­ta­nın al­tın­da­ki ge­be­lik­ler­de ‘is­te­ğe bağ­lı ola­ra­k’ ge­be­li­ğe son ve­ril­me­si ha­lin­de, tüm has­ta­ne mas­raf­la­rı va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan karşı­la­nı­yor, dev­let hiç­bir öde­me yapmı­yor­du.

Üniversitelerde hoca parası iki katına çıktı

SUT’ta yapılan yeni değişiklikle, üniversitelerde hocalara yapılacak ödemeler iki kat artırıldı.

Üniversite hocalarına mesai saati dışında muayene olan sigortalılar, normal poliklinik tarifesinin iki katına kadar ek ücret ödeyecek.

Örneğin kardiyoloji hocasına muayene olan bir hasta, hastanenin uyguladığı 68 lirayı değil, iki katı olan 136 lirayı ödeyecek.

Hastadan alınacak toplam ek ücret, ameliyat parası dahil asgari ücretin iki katını, yani 2 bin 142 lirayı geçemeyecek.

Kemik iliği tedavisinde yapılacak ödemenin süresi de 60 günden 90 güne çıkarıldı.

Buna göre, kemik iliği tedavisi gören hastalara, 15 gün tedavi öncesi, 90 gün de tedavi sonrası olmak üzere yapılan tüm sağlık giderlerini SGK karşılayacak.

Ayrıca, fizik tedavide SGK’nın karşıladığı tutar 11 liradan 15 liraya çıkarıldı.

Bugün

bigdata kurtarma

Hafta Hafta Gebelik

ünlülerin güzellik sırları

tüp bebek uygulamaları

En meşhur diyetler

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top