Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Neden Okul Öncesi Eğitim?

Yeni doğan bir çocuk, ailesi ve yakın çevresi için genellikle mutluluk kaynağıdır. Son derece çaresiz ve bakıma muhtaç olma­sı, yakınlarının onu benimsemesinde önemli rol oynar.

Özellikle çocuğun yaşamınım ilk yılımda temel gereksinimlerinin en iyi şe­kilde karşılanması için tüm aile bireyleri canla başla uğraşır. Ço­cuk yürümeye, yarım yamalak da olsa konuşmaya başladığında çeşitli yasaklamalarla tepki görmeye başlar.

 Şuna ellememesi, bu­nu karıştırmaması, isteklerini doğru düzgün anlatması, çişini ya da kakasını haber vermesi konusunda zorlanır. Oysa “çocuğun eği­timi çok daha önce başlamıyorsa bile, doğumla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer.” Bebekken, daha kelimelerin anlamlarını bilmezken, ses tonundan, mimiklerden pek çok şeyi anlar ve tepkilerini ona göre ayarlar. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pekçok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının yaşamın çok erken yıllarında ortaya çıktığını göstermektedir.

Okulöncesi eğitimin zihinsel gelişim üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar; iyi organize edilmiş ve zengin yaşantılarla dolu bir okulöncesi eğitimin, çocukların zekâ bölümlerinde (IQ) olumlu farklar yarattığını ortaya çıkarmışlardır. Bu olumlu etki özellikle aile çevresi durağan ve uyarıcı etmenlerden yoksun olan çocukların zihin gelişimleri üzerinde daha belirgin olarak görül­mektedir. Bugüne değin yapılan araştırmalardan bu konuda kesin yargılara varmak kolay olmamakla birlikte, okulöncesi eğitimin zihin gelişimini olumlu yönde etkilediğine ilişkin ipuçları olduğu söylenebilir.

Okulöncesi eğitim görmüş çocukların zihinsel ge­lişim yönünde ileri olmaları dili kullanmada, çevrelerine karşı uyanık davranmada ve düşünceleriyle daha çok katılımda bulun­mada olumlu etkiler yapmaktadır.

Okulöncesi eğitimin dil gelişimi üzerindeki etkisi bu kurum­larda var olan çevresel etmenler ve düzenlemelerle sıkı sıkıya ilişkilidir. Zengin çevresel etmenler ve düzenlemelerle dil gelişiminin hızlandırılabileceği görülmektedir.Okulöncesi eğitim kurumla­rında çocuklar oyun malzemeleriyle uğraşırken zamanlarının yaklaşık yarısını diğerleriyle konuşarak geçirmektedir. Bu etkileşi­min dil gelişimine olumlu katkısı vardır. Bu yaş grubunun alıştırma ve uyarma yöntemleri ile dil gelişimleri hızlandırılabilir.

Okulöncesi eğitimin sosyal gelişim üzerindeki etkilerini ince­leyen araştırmacılar, böyle bir eğitim görmüş çocukların, inisiyatif, bağımsızlık, kendine güven, merak ve çevreye ilgi gösterme gibi özelliklerinde olumlu gelişmeler saptamışlardır.

Çocukların antisosyal davranışları okulöncesi eğitim kurumuna devam süresi arttıkça azalmaktadır. Yani çocuk okulöncesi eğitim kurumuna devam ettikçe sosyal davranışlar yönünden daha uyumlu bir kişi­lik geliştirmektedir.

Okulöncesi eğitiminden yararlanan çocukların diğerlerine kı­yasla ne durumda olduklarını inceleyen araştırmacılar bu kurumlara devam edenlerin daha avantajlı olduklarını ortaya çıkarmış­tır. Şöyle ki; bu kurumlara devam edenler etmeyenlere kıyasla daha fazla meraklı davranmakta ve çevrelerine daha fazla ilgi gös­termektedir.  Bu çocuklar istenmeyen çocuksu davranışları daha çabuk bırakmakta ve bağımsız hareketlere daha fazla girişebilmektedir.

İlkokulda okulöncesi eğitim kurumlarından -gelmiş ço­cuklar grup ve sınıf arkadaşlarınca daha bağımsız ve rahat hareket eden prestijli kişiler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bu çocukların sosyal davranış ve beceriler yönünden daha becerili ve uyumlu oldukları gözlenmektedir. Sosyal gelişim yönünden ka­zanılan bu özellikler çocukların ilkokul birinci sınıftaki ders ba­şarılarını da olumlu yönde etkilemektedir.

Okulöncesi eğitimin en önemli etkisinin çocukların sosyal gelişimleri üzerinde görülmesi olağan bir sonuçtur. Zira bu düzeydeki eğitimin temel amacı; çocuklara her konuda iyi alışkanlıklar kazandırmak ve onları yaşadıkları kültürle bütünleştirmektir.

Özet olarak diyebiliriz ki; araştırma bulguları okulöncesi eği­timin olumlu etkileri olduğunu kanıtlayıcı yöndedir. Özellikle çevresel olanakları 'kısıtlı ailelerden gelen çocuklar için okulöncesi eğitim ayrı bir önem taşır. Bu tür ailelerden gelen çocukların di­ğerleriyle eşit koşullarda ilkokula başlayabilmeleri için okulönce­si eğitimle eksiklerinin giderilmesi gerekir. Şüphesiz okulöncesi eğitimden beklenen yararın sağlanması uygulanacak eğitim progra­mının niteliğine bağlıdır.

İyi hazırlanmamış bir program, okulöncesi eğitimi çocuklar için can sıkıcı kılmaktan öte, onlar üze­rinde daha sonraki yıllarda düzeltilemeyecek kötü etkilere de neden olacaktır. Başarılı bir okulöncesi eğitim programı, küçük çocukların gelişim özelliklerine dayalı temel gereksinmelerini karşılamaya yönelik faaliyetlerden oluşmalıdır.

Ayrıca;

Çocuğun çok yönlü gelişimini hedef almalıdır.

Olanaklar elverdiğince zengin bir uyan ortamı yaratma­lıdır.

Çocukta kendine güven duygusu yaratmalı, kendini ve başkalarını saymayı öğretmelidir.

Çocuğa kendini yönetme ve denetlemeyi öğretmelidir.

Çocuğa manevi ve kültürel değerleri benimsetmelidir.

Bireysel öğretime olanak tanımalıdır.

Yalnız çocuğa değil ana babaya da hizmet vermelidir.

Bu noktada, iyi bir programın bile başarısının büyük ölçüde onu uygulayacak öğretmenlere bağlı olduğunu da belirtmek gere­kir. Zira öğretmen, programa can verecek ikisidir. Diğer eğitim ka­demelerine kıyasla okulöncesi eğitimde öğretmenin daha önemli bir yeri vardır. Bu eğitim kademesinde öğretmen küçük çocuk için hem anne, hem baba, hem de örnek alınan insandır.

Gelecekte iyi yetişmiş, uyumlu ve başarılı bireylerden oluşmuş sağlıklı bir toplum istiyorsak, zaman geçirme­den okulöncesi eğitim konusuna daha fazla eğilmeli ve gereken önemi vermeliyiz.

  • 0
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama